Pedigree database menu
NANDO
NANDO

Ped# : LI05107448
Titles :
Colour : Unknown
HD : unknown
MANTO

Ped# : LI98157947
Titles :
Colour : Black/Nero
HD : unknown
DAGO

Ped# : AG96L7174
Titles :
Colour : Black/Nero
HD : unknown
MORO

Ped# : AG94L3318
Titles :
Colour : Unknown
HD : unknown
MIRA

Ped# : AG94L2987
Titles :
Colour : Unknown
HD : unknown
KRIZIA

Ped# : AG94L3591
Titles :
Colour : Unknown
HD : unknown
CLEO

Ped# : AG94L3137
Titles :
Colour : Unknown
HD : unknown
BEDI

Ped# : AG94L2668
Titles :
Colour : Unknown
HD : unknown
POPPEA

Ped# : LI01208314
Titles :
Colour : Black brindle/Nero tigrato
HD : unknown
CAIRO

Ped# : LI98163284
Titles :
Colour : Black/Nero
HD : unknown
IGOR

Ped# : AG97L9703
Titles :
Colour : Brindle/Tigrato
HD : unknown
PRISCA

Ped# : AG97L9866
Titles :
Colour : Black/Nero
HD : unknown
EUGENIA

Ped# : LI99163282
Titles :
Colour : Black brindle/Nero tigrato
HD : unknown
DIUS

Ped# : AG94L4109
Titles : Ch.rip
Colour : Black/Nero
HD : HD A
MOMA

Ped# : AG96L6525
Titles :
Colour : Black brindle/Nero tigrato
HD : unknown